Polityka prywatności

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności i zasad przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Użytkowników, wprowadzona zostaje polityka prywatności (dalej: ?Polityka Prywatności?) o następującej treści:

 

1. Postanowienia Ogólne

 

1.1. Wszystkie określenia pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu dostępnego tutaj (link).

1.2. Serwis jest administrowany przez Summa Linguae spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (?Spółka?).

1.3. Spółka jest administratorem danych przetwarzanych w Serwisie.

1.4. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych i innych informacji poufnych otrzymanych od Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zgodzie z:

1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

1.5. Na potrzeby Polityki Prywatności:

a) ?Dane Osobowe? – są to wszelkie dane, pozwalające na zidentyfikowanie osoby w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych;
b) ?Informacje Poufne? ? są to wszelkie dane finansowe, majątkowe, osobowe i inne, które nie stanowią Danych Osobowych, przekazane przez Użytkowników, w celu korzystania z Serwisu.

 

2. Zawartość Serwisu

 

2.1. Zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu zawarte są w Regulaminie.

2.2. Serwis zawiera dane i informacje objęte prawem autorskim i prawami własności przemysłowej, których kopiowanie lub wykorzystywanie jest zabronione.

 

3. Korzystanie z Serwisu

 

Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego i w poszanowaniu dla praw i dóbr osób trzecich oraz prawa własności intelektualnej. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w tym do niedostarczania przez lub do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a także treści powodujących zachwianie lub przeciążenie Serwisu lub systemów innych podmiotów z niego korzystających.

 

4. Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych. Zabezpieczenia

 

1. Spółka przetwarza Dane Osobowe przekazane przez Użytkowników dobrowolnie, wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z Serwisu.

2. Przekazywane dobrowolnie przez Użytkowników dane obejmują:

a. Imię i nazwisko,
b. Adres e-mail,
c. Numer telefonu,

Spółka może ponadto poprosić Użytkowników o podanie innych danych osobowych.

3. Dane Osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w sposób i w zakresie określonym w Regulaminie bądź w zakresie objętym wyraźną zgodą Użytkownika, wyrażoną w momencie przekazywania Danych Osobowych Spółce.

4. Spółka przetwarza Dane Osobowe z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych. Spółka podjęła wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych mu do przetwarzania, w tym w szczególności:

a. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych i Informacji Poufnych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
b. zabezpiecza Dane Osobowe i Informacje Poufne przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
c. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych oraz środki, o których mowa powyżej;
d. wyznaczyła administratora bezpieczeństwa informacji, który jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych;
e. do przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
f. zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe i Informacje Poufne, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;

5. Dane Osobowe są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w celu:

a. umożliwienia korzystania z Serwisu;
b. informowania Użytkowników o nowych produktach i usługach związanych z Serwisem;
c. prowadzenia właściwej obsługi Użytkowników;
d. badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb Spółki; e. administrowania Serwisem, poprawy jego funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;

6. W pozostałym zakresie, w tym w celach marketingowych i reklamowych, Dane Osobowe Użytkownika są wykorzystywane tylko po uzyskaniu jego uprzedniej wyraźnej zgody.

 

5. Przekazywanie Danych Osobowych

 

Spółka udostępnia Dane Osobowe podmiotom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Pracownicy i partnerzy Spółki są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Danych Osobowych w drodze zawartych z nimi umów o zachowaniu poufności.

 

6. Zbieranie danych anonimowych

 

6.1. Spółka nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników, udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu.

6.2. W trakcie korzystania z Serwisu automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności w Serwisie.

6.3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia działania niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych Użytkowników i mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do:

a. celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

b. określania preferencji Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

6.4. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w Serwisie w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować brak możliwości pełnego wykorzystania opcji Serwisu. 6.5. Dane anonimowe mogą być zbierane także za pośrednictwem dzienników serwerów (logów), w szczególności przez Google oraz inne serwisy stosujące tego rodzaju oprogramowanie.

6.6. Serwis może również zbierać dane do lokalizacji Użytkowników poprzez odpowiednie oprogramowanie (aplikacje) GPS.

 

7. Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych

 

 

7.1. Użytkownik może w każdym czasie aktualizować swoje Dane Osobowe.

7.2. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od Spółki informacje na temat przetwarzanych przez nią Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7.3. W celu wglądu, usunięcia lub aktualizacji Danych Osobowych należy kontaktować się ze Spółką drogą e-mailową na adres: marketing@summalinguae.pl Spółka dokonuje aktualizacji oraz usuwa Dane Osobowe niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14dni od daty zgłoszenia żądania.

 

8. Uwagi

 

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności lub jakiejkolwiek części Serwisu, należy kierować na adres mailowy: marketing@summalinguae.pl.

 

9. Postanowienia końcowe

 

 

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2015 roku.

9.2. Spółka zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki poprzez publikację jej nowej wersji na stronie internetowej http://www.summalinguae.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci.