Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Spółki w latach 2012-2017 (tys. zł)
Wyszczególnienie (tys. zł) 2012* 2013 2014 2015 2016 2017**
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 2,543.80 3,231.10 5,011.30 4 835,9 5,700.80 10,043.2
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2,195.40 3,058.70 4,450.00 4 728,4 5,500.50 11,833.1
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 348.4 172.5 561.3 107.5 200.3 -1,789.9
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 3.7 76.7 27 358.9 274.8 476.6
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 19.8 110.4 183.8 197.4 203.7 324.6
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 332.2 138.8 404.4 269 271.3 -1 637,9
F’. EBITDA 344.8 146.5 435 427.2 432.5 -1 292,4
G. PRZYCHODY FINANSOWE 2.7 3.9 0.9 6 8 25.7
H. KOSZTY FINANSOWE 14 86.9 132.8 234.2 213 261.0
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 320.9 55.8 272.6 40.8 66.3 -1,944.0
J. ZYSK (STRATA) BRUTTO 320.9 55.8 272.6 40.8 66.3 -1,872.8

* Księgowy rok obrotowy objął okres od początku istnienia Spółki, tj. 26.10.2011r. do 31.12.2012r.

** Wyniki skonsolidowane