Roczne Walne Zgromadzenie

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca, 2024

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000400208 („Spółka”), zwołuje na dzień 1.07.2024 r. o godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory, pod adresem: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

W związku z nabyciem akcji przez podmioty powiązane z Istotnymi Akcjonariuszami Spółki oraz uzyskaniem przez te podmioty statusu Istotnego Akcjonariusza Spółki, konieczne jest dostosowanie definicji zawartej w § 34 ust. 3 lit. d Statutu Spółki.

Aktualne brzmienie § 34 ust. 3 lit. d Statutu Spółki: „Istotni Akcjonariusze – oznacza łącznie KZ i MH”

W wyniku zmiany § 34 ust. 3 lit. d Statutu Spółki otrzyma następujące brzmienie:

„Istotni Akcjonariusze – oznacza łącznie KZ, MH, Fenomen Zdanowski sp. j. (KRS: 0001106728), Fenomen Fundację Rodzinną (NIP: 6772498492) oraz Vimukti Fundację Rodzinną (NIP: 6772500533).”

Nie przewiduje się możliwości wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powiązane wpisy

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej