REGULAMIN PROMOCJI DTP5

 

 • Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich organizowany jest promocja pod nazwą „Newsletterowy rabat” (dalej: „Promocja”).
  2. Organizatorem Promocji jest Summa Linguae S.A z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400208, NIP: 9452165721, REGON: 122435108, o kapitale zakładowym w wysokości 248 463,00, wpłaconym w całości (dalej: „Organizator”).
  3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przyjmowane są od dnia 1 czerwca 2017 r. do odwołania, zgodnie z § 4 poniżej.
  5. Promocja przeprowadzana jest za pośrednictwem serwisu internetowego Organizatora, znajdującego się pod adresem URL: summalinguae.com (dalej: „Serwis WWW”).
  6. Promocją objęte są następujące usługi, oferowane przez Organizatora, opisane szczegółowo w Serwisie WWW pod zakładką „oferta” (dalej: „Usługi”):
   • tłumaczenia pisemne;
 • Uczestnictwo w Promocji
  1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”).
  2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
  3. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, uczestniczą w Promocji za pośrednictwem umocowanych przedstawicieli. Na żądanie Organizatora przedstawiciel takiego Uczestnika okazuje dowód umocowania do działania w imieniu Uczestnika Promocji.
  4. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne.
 • Zasady Promocji
  1. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który otrzyma odpowiedniego maila, otrzymuje opust cenowy (rabat) w wysokości 5 % na 1 (jedną) najbliższą Usługę obejmującą tłumaczenie pisemne z DTP.
  2. Aby zgłosić swój udział w Promocji, należy kolejno:
   • odebrać wiadomość e-mail, zawierającą newsletter Organizatora wraz z hasłem promocyjnym (dalej: „Hasło”);
   • zlecić wykonanie jednej z Usług drogą wiadomości e-mail lub telefonicznie, podając Hasło, za pośrednictwem:
    1. Biura Obsługi Klienta (bok@summalinguae.pl, +48 12 293 93 82, +48 22 541 64 94)
    2. Działu Sprzedaży (sales@summalinguae.com, +48 12 293 93 84, +48 785 121 151) lub
    3. Formularzu wyceny znajdującego się na stronie internetowej www.summalinguae.com
 1. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 2. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, oferowanymi przez Organizatora.
 3. Hasło można wykorzystać do jednego miesiąca po dniu zakończenia Promocji (§ 4 Regulaminu). Po tym czasie możliwość skorzystania z Promocji wygasa.
 • Czas trwania Promocji
  1. Promocja trwa od dnia 1 czerwca 2017 r. do odwołania.
  2. Organizator może odwołać Promocję w każdym czasie. Organizator zamieści informację o planowanym zakończeniu Promocji oraz o terminie jej odwołania w Serwisie WWW z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 • Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w formie pisemnej, przesyłką wysłaną na adres siedziby Organizatora (Summa Linguae S.A, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków) z dopiskiem „Promocja Newsletterowy rabat – reklamacja” (przy czym dopisek ten jest nieobowiązkowy), lub drogą wiadomości
   e-mail, wysłanej na adres e-mail: marketing@summalinguae.pl, wpisując w tytule wiadomości „Promocja Newsletterowy rabat – reklamacja” (przy czym nie jest to obowiązkowe).
  2. W treści reklamacji należy zawrzeć swoje imię i nazwisko, adres, przyczynę reklamacji oraz treść żądania.
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator informuje osobę, która złożyła reklamację, drogą przesyłki poleconej lub drogą widomości e-mail – w zależności od tego, jaką drogą reklamacja została wniesiona.
 • Postanowienia końcowe
  1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z udziałem w Promocji jest Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności w celu udzielenia opustu cenowego (rabatu) oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  2. Organizator może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, do których należy:
   • zmiana obowiązujących przepisów prawa;
   • zmiana linii orzecznictwa właściwych organów, w tym organów podatkowych lub sądów powszechnych;
   • poprawa obsługi Uczestników;
   • wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących Regulaminu.
  3. O zmianie regulaminu Uczestnicy będą zawiadamiani drogą wiadomości e-mail. Odpowiednia informacja zostanie również zamieszczona w Serwisie WWW.
  4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
  5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie WWW, pod adresem URL: www.summalinguae.pl/regulamin-promocji-newsletter do pobrania na urządzenie końcowe Użytkownika w formacie PDF.
 • Regulamin promocji_DTP5