Kraków, dn. 12 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN „PROMOCJI E-COMMERCE”

I Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem „Promocji E-commerce”, zwanej w dalej „Promocją” jest Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-357, ul. J.Conrada 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400208, NIP: 9452165721 („Organizator”).
 2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. Promocja dotyczy następujących usług świadczonych przez Organizatora:
  1. tłumaczenia i lokalizacja stron www,
  2. tłumaczenia i lokalizacja oprogramowania,
  3. tłumaczenia i lokalizacja aplikacji

opisanych szczegółowo na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://summalinguae.com/pl/oferta („Usługi”).

 II Czas trwania Promocji.

 1. Promocja trwa od 12 kwietnia do  31 maja 2018 roku.  
 2. Organizator ma prawo przedłużyć czas trwania Promocji na dalszy czas określony.

 III Uczestnictwo w Promocji.

 1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które zlecą wykonanie Usługi w czasie trwania Promocji, zgodnie z postanowieniami opisanymi w pkt IV Regulaminu („Uczestnicy”).
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy o współpracę.
 3. Uczestnikami nie mogą być członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie 2 powyżej, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

IV Przedmiot i przebieg Promocji.

 1. Promocja  polega  na  tym,  że  Uczestnik,  który  otrzyma kod promocyjny zawarty w newsletterze, otrzymuje  upust cenowy (rabat) w wysokości 5 % na 1 (jedną) najbliższą Usługę.
 2. Usługa musi zostać zlecona mailowo lub telefonicznie za pośrednictwem:
  1. Działu Sprzedaży (sales@summalinguae.com, +48 12 293 93 84, +48 785 121 151)
 3. Uczestnik może skorzystać z oferty przewidzianej w Promocji tylko raz w czasie trwania Promocji, wyraźnie zaznaczając w momencie zlecania Usługi chęć uzyskania rabatu i skorzystania z Promocji.
 4. Promocja nie wpływa na sposób i terminy realizacji Usług, z uwzględnieniem ust. 5 i 6 poniżej.
 5. W przypadku uznania, że Usługa zrealizowana w ramach Promocji posiada wady lub w przypadku chęci zgłoszenia uwag do Usługi, Uczestnik jest zobowiązany złożyć reklamację drogą mailową na adres: sales@summalinguae.com w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zrealizowania Usługi (np. otrzymania przetłumaczonego dokumentu, wykonania tłumaczenia ustnego).
 6. Reklamacja, o której mowa w ust. 5 zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni. W tym też terminie Organizator dokona ewentualnych poprawek w przedmiocie Usługi.

V Postanowienia końcowe

 1. Udział w niniejszej Promocji nie wyklucza z udziału w innych promocjach organizowanych przez Organizatora.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z udziału w Promocji Uczestnika, jeśli ustalił że podjął działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub działania, które mogą godzić w jakikolwiek sposób w dobre imię, reputację oraz uzasadnione interesy ekonomiczne i handlowe Organizatora.
 3. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny bez cały czas trwania Promocji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora http://summalinguae.com/.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu notyfikując ją z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora http://summalinguae.com/ przy czym wszelkie zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Uczestników nabytych w czasie obowiązywania Regulaminu w poprzednim brzmieniu.