REGULAMIN PROMOCJI JESIEŃ 2017

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich organizowany jest promocja

pod nazwą „Jesień 2017” (dalej: „Promocja”).

 1. Organizatorem Promocji jest Summa Linguae S.A z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. J. Conrada 63,

31-357 Kraków,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   pod   numerem   KRS   0000400208,   NIP:   9452165721,   REGON:   122435108,   o   kapitale zakładowym w wysokości 248 463,00, wpłaconym w całości (dalej: „Organizator”).

 1. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa  w  Promocji  przyjmowane są  od  dnia  20 października  2017  r.  do  odwołania,  zgodnie z § 4 poniżej.
 3. Promocja przeprowadzana  jest  za  pośrednictwem  serwisu internetowego  Organizatora,  znajdującego  się

pod adresem URL: www.summalinguae.com (dalej: „Serwis WWW”).

 1. Promocją objęte są  następujące  usługi,  oferowane  przez Organizatora,  opisane  szczegółowo  w  Serwisie

WWW pod zakładką „oferta” (dalej: „Usługi”):

6.1.     tłumaczenia pisemne;

6.2.     tłumaczenia ustne;

6.3.     tłumaczenia specjalistyczne;

6.4.     uwierzytelnianie tłumaczenia;

6.5.     weryfikacja tłumaczenia;

6.6.     korekta, redakcja i DTP tłumaczeń;

6.7.     lokalizacja gier i stron internetowych.

2. Uczestnictwo w Promocji

 1. W Promocji  mogą  uczestniczyć  osoby  fizyczne,  osoby  prawne  i  inne  jednostki  organizacyjne,  którym

ustawa przyznaje zdolność prawną,  posiadające miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”).

 1. W Promocji  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora.  Przez  „pracowników”  rozumie  się  osoby zatrudnione  na  podstawie  dowolnego  stosunku  prawnego,  w  tym  w ramach  stosunku  pracy  lub  umowy cywilnoprawnej.
 2. Osoby prawne  i  inne  jednostki  organizacyjne,  którym  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  uczestniczą w Promocji  za  pośrednictwem  umocowanych  przedstawicieli.  Na  żądanie  Organizatora  przedstawiciel takiego Uczestnika okazuje dowód umocowania do działania w imieniu Uczestnika Promocji.
 3. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne.

3. Zasady Promocji

 1. Promocja polega  na  tym,  że  Uczestnik,  który  otrzyma kod promocyjny zawarty w newsletterze, otrzymuje  upust cenowy (rabat) w wysokości 10 % na 1 (jedną) najbliższą Usługę.
 2. Aby zgłosić swój udział w Promocji, należy kolejno:

2.1.     odebrać  wiadomość  e-mail,  zawierającą  newsletter  Organizatora  wraz  z  hasłem  promocyjnym (dalej: „Hasło”);

2.2.     zlecić  wykonanie  jednej  z  Usług  drogą  wiadomości  e-mail  lub  telefonicznie,  podając  Hasło,  za pośrednictwem:

 1. Działu Sprzedaży (sprzedaz@summalinguae.pl, +48 12 293 93 84, +48 785 121 151)
 2. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, oferowanymi przez Organizatora.
 4. Hasło można wykorzystać do jednego miesiąca po dniu zakończenia Promocji (§ 4 Regulaminu). Po tym

czasie możliwość skorzystania z Promocji wygasa.

4. Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa od dnia 20 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
 2. Organizator może  odwołać  Promocję  w  każdym  czasie.  Organizator  zamieści  informację  o  planowanym

zakończeniu Promocji oraz o terminie jej odwołania w Serwisie WWW z 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w formie pisemnej, przesyłką wysłaną na adres siedziby Organizatora  (Summa  Linguae  S.A,  ul.  J. Conrada 63, 31-357  Kraków)  z  dopiskiem  „Promocja Jesień 2017  –  reklamacja”  (przy  czym  dopisek  ten  jest  nieobowiązkowy),  lub  drogą  wiadomości e-mail,  wysłanej  na  adres  e-mail:  marketing@summalinguae.pl,  wpisując  w  tytule  wiadomości  „Promocja Jesień 2017 – reklamacja” (przy czym nie jest to obowiązkowe).

W treści reklamacji należy zawrzeć swoje imię i nazwisko, adres, przyczynę reklamacji oraz treść żądania. 3. Reklamacje  rozpatrywane  są  przez  Organizatora  w  terminie  14  dni  od  daty  ich  doręczenia.  O  sposobie rozstrzygnięcia   reklamacji   Organizator   informuje   osobę,   która   złożyła   reklamację,   drogą   przesyłki poleconej lub drogą widomości e-mail – w zależności od tego, jaką drogą reklamacja została wniesiona.

6. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych  osobowych,  przetwarzanych  w  związku  z  udziałem  w  Promocji  jest  Summa

Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: .  J. Conrada 63, 31-357  Kraków. Dane przetwarzane

będą w celu przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności w celu udzielenia opustu  cenowego  (rabatu)  oraz  rozpatrzenia  ewentualnych  reklamacji.  Osobom,  których  dane  dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. Organizator może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, do których należy:

2.1.     zmiana obowiązujących przepisów prawa;

2.2.     zmiana   linii   orzecznictwa   właściwych   organów,   w   tym   organów   podatkowych   lub   sądów

powszechnych;

2.3.     poprawa obsługi Uczestników;

2.4.     wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących Regulaminu.

 1. O zmianie  regulaminu  Uczestnicy  będą  zawiadamiani  drogą  wiadomości  e-mail. Odpowiednia  informacja

zostanie również zamieszczona w Serwisie WWW.

 1. W zakresie  nieuregulowanym  zastosowanie  znajdują  przepisy  prawa  powszechnie  obowiązującego  na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Niniejszy Regulamin       dostępny       jest       w       Serwisie       WWW,       pod       adresem       URL: https://summalinguae.com/pl/regulamin-promocji-jesien/  do pobrania na urządzenie końcowe Użytkownika w formacie Regulamin promocji Jesień 2017