Regulamin

I. Preambuła

Skorzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

1) Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
2) Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem.
3) Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie i Polityce Prywatności.

II. Podstawa prawna.

1) Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne;

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Definicje.

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu „Summa Linguae” funkcjonującego pod adresem https://summalinguae.pl prowadzonym przez Summa Linguae spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

2. Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Spółka – Summa Linguae spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400208, NIP: 945-216-57-21, REGON: 122435108 która jest właścicielem serwisu https://summalinguae.pl oraz podmiotem świadczącym usługę drogą elektroniczną.
b) Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, do którego jedynie Użytkownik posiada dostęp, podany przez niego w celu dokonania Wyceny lub zapisania się do Newslettera.
c) Awaria – oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, ze względu na przerwę w świadczeniu Usługi bądź jej zawieszenie ze względów, które nie leżą po stronie Spółki lub są wynikiem działania siły wyższej.
d) Polityka Prywatności – dokument określający zasady udostępniania Spółce i przetwarzania przez Spółkę danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach.
e) Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: https://summalinguae.pl/regulamin-ipolityka-prywatnosci
f) Serwis – strona internetowa https://summalinguae.pl, za pośrednictwem której świadczone są Usługi.
g) Strony – Spółka i Użytkownik.
h) Tekst – tekst przesłany przez Użytkownika Spółce za pośrednictwem formularza w Serwisie w celu dokonania Wyceny.
i) Usługi – nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, takie jak:

a. Wycena – usługa polegająca na określeniu przez Spółkę szacowanego wynagrodzenia za przetłumaczenie Tekstu,

j) Newsletter – usługa polegająca na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i usługach Spółki poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Spółkę treści drogą elektroniczną na Adres e-mail.Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług.

IV. Postanowienia Ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Spółkę podlegają ochronie prawnej.

3. Ze względu na fakt, że usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne, nie podlegają one przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10) tej ustawy.

V. Zakres i warunki korzystania z Serwisu.

1. Spółka zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) procesor 1 GHz, pamięć 512 MB,
b) zastosowania przeglądarek Microsoft Internet Explorer min. 7.0. lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu, apletów Java),
c) rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowany komponent DRM,
d) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania (np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące),

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi Usługami, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu oraz zakazu dostarczania przez lub do Serwisu treści:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,
c) zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, lub kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Serwisu,
d) powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści.

5. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników lub w zakresie w jakim jest to konieczne dla niezakłóconego świadczenia Usług.

VI. Wycena.

1. Warunkiem dokonania Wyceny przez Spółkę jest poprawne wypełnienie formularza umieszczonego w Serwisie poprzez podanie swoich danych osobowych, w tym Adresu e-mail, oraz przesłanie przez Użytkownika Tekstu w formacie .doc o objętości nie większej niż 10 mb.

2. Spółka dokonuje Wyceny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

3. Jeśli tekst zostanie przesłany przez Użytkownika w terminie wskazanym w ust. 2, Wycena zostanie dokonana w ciągu 15 minut od momentu jego otrzymania przez Spółkę. W przeciwnym wypadku Wycena zostanie dokonana do godziny 9:00 następnego dnia roboczego.

4. Spółka poinformuje Użytkownika o dokonaniu Wyceny i o szacowanej kwocie wynagrodzenia za tłumaczenie Tekstu poprzez przesłanie wiadomości mailowej na Adres e-mail. Informacja taka nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy.

5. Spółka oświadcza, że będzie korzystała z Tekstów jedynie do własnych celów, a po dokonaniu Wyceny w terminie 14 dni zniszczy przesłane Teksty i ewentualne ich kopie, jeśli zostały wykonane.

6. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu dysponuje wyłącznymi autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Tekstów stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VII. Newsletter

1. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie przez Spółkę reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Subskrypcja Newslettera następuje poprzez podanie Adresu e-mail w formularzu dostępnym w Serwisie.

3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera. W tym celu należy uruchomić link znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej w jego ramach lub skontaktować się ze Spółką.

4. Rezygnacja z Newslettera jest natychmiastowa i zostaje potwierdzona komunikatem.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia usługi Newsletter, jeżeli jest to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu) lub do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników drogą mailową.

VIII. Reklamacje.

1. W trakcie korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest:

a) niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usług,
b) przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać treści zabronionych przez prawo.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: marketing@summalinguae.pl

3. Za pośrednictwem Serwisu Spółka umożliwia:

a) uzyskiwanie informacji o Serwisie,
b) przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii,

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Spółka niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne.

6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Spółki.

IX. Odpowiedzialność Spółki.

1. Spółka ponosi odpowiedzialność za przerwy w udostępnianiu Serwisu wynikające z Awarii, jeśli nie zostaną one usunięte w terminie 14 dni.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu Serwisu wynikające z Awarii lub w przypadku wadliwego funkcjonowania innych systemów teleinformatycznych, które mają wpływ na działanie Serwisu, których prawidłowe funkcjonowanie pozostaje poza wpływem Spółki.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwienie dostępu do Serwisu lub przerwy w dostępie do niego, jeśli były one wynikiem niespełnienia wymagań sprzętowych przez Użytkownika.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, jeśli było ono wynikiem działań Użytkownika lub osób trzecich, których działanie pozostawało poza kontrolą Spółki.

X. Dane osobowe.

1. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Spółkę ich danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu. Użytkownicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od Spółki.

2. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawienia. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane w przypadkach, gdy organy administracji samorządowej lub państwowej lub sąd arbitrażowy lub inne organy wymagają takich informacji w związku ze swoją działalnością, jak również, w razie takiej konieczności, prawnikom i instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia faktur.

4. Spółka zapewnia Użytkownikom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje:

a) informacje przekazywane w publicznej sieci Internet,
b) dane dotyczące Użytkowników tylko w obrębie Serwisu Spółki, tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach.

5. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Spółce przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, także na każde jego żądanie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2015 r.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu będzie zostanie dostarczona Użytkownikowi wraz z formularzem, znajdującym się w Serwisie.

Summa Linguae korzysta z plików cookie dla lepszego rozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na politykę cookies.

Więcej