Villkor och bestämmelser

I. Förord

Användning av de tjänster som finns tillgängliga via Webbplatsen innebär att Användaren
1. har läst dessa Regler och bestämmelser och är införstådd med samtliga föreskrifter i dessa,

 1. förbinder sig att använda Webbplatsen i enlighet med gällande rätt och dessa Regler och bestämmelser, samt
 2. är införstådd med att hans eller hennes personuppgifter behandlas i den omfattning som anges i dessa Regler och bestämmelser och i Integritetspolicyn.

II . Rättslig grund

 1. Polsk lag av den 21 juli 2000, lag om telekommunikationer, samt
 2. Polsk lag av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.

III. Definitioner

 1. I Regler och bestämmelser fastställs villkor och bestämmelser för användning av webbplatsen Summa Linguae, som kan nås på https://summalinguae.pl, och som drivs av Summa Linguae Sp. z o.o, med säte i Krakow.
 2. Termer som används i dessa Regler och bestämmelser ska ha följande betydelse:

(a) Företaget – Summa Linguae Sp. z o.o, med säte i Krakow, på ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, infört i det bolagsregister som förs av Krakóws tingsrätt – Śródmieście i Krakow, elfte handelsrättsliga avdelningen av det nationella domstolsregistret, med KRS-nummer 0000400208, momsnummer: 945-216-57-21, REGON statistiknummer: 122435108, som är ägare av webbplatsen https://summalinguae.com och som är en entitet som tillhandahåller tjänster på elektronisk väg.
(b) E-postadress – en e-postadress som endast kan åtkommas av Användaren och som anges av honom eller henne för att få en Offert eller för att anmäla sig för Nyhetsbrevet.
(c) Brist – tillstånd eller förhållande för Tjänsten som hindrar Användaren från att använda denna, på grund av ett avbrott i tillhandahållandet av Tjänsten eller på grund av att denna tillfälligt upphört att tillhandahållas på grund av force majeure-händelse eller av annat skäl som inte är att hänföra till Företaget.
(d) Integritetspolicy – ett dokument i vilket reglerna för att tillhandahålla Företaget personuppgifter och andra upplysningar om Användare och om Företagets behandling av dessa fastställs.
(e) Regler och bestämmelser – Regler och bestämmelser för denna Webbplats, vilka finns på: https://summalinguae.com/rules-and-regulations/
(f) Webbplats – webbplatsen https://summalinguae.com, via vilken Tjänsterna görs tillgängliga.
(g) Parterna – Företaget och Användaren.
(h) Text – en text som via det formulär som finns på Webbplatsen skickas av Användaren till Företaget för att få en Offert.
(i) Tjänster – tjänster som utan kostnad tillhandahålls av Företaget på elektronisk väg, i enlighet med de villkor och bestämmelser som, jämte via Webbplatsen, anges i dessa Regler och bestämmelser, såsom:

 1. Offert – en tjänst som består i att Företaget fastställer en uppskattad ersättning för att översätta en Text,

(j) Nyhetsbrev – en tjänst som inbegriper att informera Användare om Företagets specialerbjudanden, tävlingar, evenemang, nyheter och tjänster med hjälp av regelbundet återkommande elektroniska överföringar av innehåll som valts ut av Företaget.

(k) Användare – en vuxen fysisk person som använder Tjänsterna.

IV. Allmänna bestämmelser

 1. I dessa Regler och bestämmelser fastställs villkor och bestämmelser för Användares användning av Webbplatsen.
 2. Webbplatsens namn, koncept, grafiska utformning, programvara och databas, jämte bilder på Webbplatsen som av Företaget gjorts tillgängliga för Användare, ska vara föremål för rättsligt skydd.
 3. På grund av att de tjänster som erbjuds via Webbplatsen görs tillgängliga utan kostnad, är de inte underkastade bestämmelserna i polsk lag av den 30 maj 2014 om konsumenters rättigheter (Polens officiella tidning, 2014, punkt 827), i enlighet med artikel 3.1.10 i nämnda lag.

V. Omfattning av de tjänster som tillhandahålls och villkor och bestämmelser för användning av Webbplatsen

 1. Företaget förbinder sig att tillhandahålla Tjänsterna i den omfattning och enligt de villkor och bestämmelser som anges i dessa Regler och bestämmelser.
 2. För att kunna använda Tjänsterna måste det IKT-system Användaren använder uppfylla följande tekniska minimikrav:

(a) 1 GHz processor, 512 MB minne,
(b) webbläsare Microsoft Internet Explorer 7.0 eller senare version, med programvara som gör det möjligt att använda insticksprogram som Java Script, Java applets,
(c) utbyggd webbläsare: ActiveXPlayer aktiverat, en uppdaterad DRM-komponent,
(d) i vissa fall programvara som Flash, Quicktime, Acrobat Reader, dekomprimeringsprogramvara.

 1. För att säkerställa att meddelanden som förmedlas i anslutning till de Tjänster som tillhandahålls, förbinder sig Företaget att tillämpa tekniska och organisatoriska åtgärder som står i proportion till den säkerhetsrisk nämnda Tjänster löper.
 2. Användare är skyldiga att respektera förbudet mot att missbruka Webbplatsen och mot att via eller till Webbplatsen tillhandahålla innehåll som

(a) stör eller överbelastar Webbplatsen eller annan enhet som direkt eller indirekt är inblandad i att tillhandahålla tjänsterna på elektronisk väg,
(b)kan inkräkta på tredje mans personliga rättigheter, upphovsrätt, immateriell rättighet eller affärshemlighet eller som på annat sätt kan strida mot gällande rätt eller uppröra allmänhetens anständighetskänsla,
(c) innehåller programvaruvirus som maskar, trojanska hästar, nyckelloggare eller källkod, filer, mappar eller datorprogram som är skadliga för Webbplatsen,
(d) skickar opåkallade meddelanden (spam) eller annat enligt lag förbjudet innehåll.

 1. Företaget förbehåller sig rätt att när som helst ändra Webbplatsens egenskaper, särskilt genom att införa nya egenskaper och funktioner för Användare, eller i den mån så erfordras för att Tjänsterna ska fungera smidigt.

VI. Offert

 1. För att erhålla en Offert från Företaget måste Användare vederbörligen fylla i formuläret på Webbplatsen genom att ange sina personuppgifter, inklusive en e-postadress, och skicka Texten i .doc-format. Filen får inte vara större än 10 MB.
 2. Företaget lämnar Offerter måndag-fredag, 8-18.
 3. Om texten skickas av Användaren inom de frister som anges i andra stycket ska Offerten utarbetas senast 15 minuter efter att den mottagits av Företaget. I annat fall ska Offerten utarbetas senast kl. 9.00 påföljande arbetsdag.
 4. Företaget ska underrätta Användaren om att en Offert har utarbetats och om den uppskattade kostnaden för att översätta Texten, genom att skicka ett e-brev till E-postadressen. Sådana uppgifter ska inte anses utgöra ett anbud i den betydelse detta har enligt polsk civilrättslag, utan endast en anmodan om att ingå avtal.
 5. Företaget förklarar att det kommer att använda Texterna uteslutande för egna ändamål och att Texterna jämte eventuella kopior därav kommer att förstöras senast 14 dagar efter Offertdagen.
 6. Användaren bekräftar och är införstådd med att han eller hon, i den mån så erfordras för att använda Webbplatsen, innehar exklusiv upphovs- och därtill hörande rättigheter till Texter som utgör verk i den betydelse detta har enligt polsk lag om upphovsrätt och härledda rättigheter.

VII. Nyhetsbrev

 1. Prenumeration på nyhetsbrevet ska vara frivillig och ska anses innebära uttryckligt samtycke till att Företaget förmedlar reklam och kommersiell information, i den betydelse detta har enligt polsk lag av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.
 2. För att anmäla sig till nyhetsbrevet måste Användaren ange sin E-postadress i det formulär som finns på Webbplatsen.
 3. Användaren kan när som helst avanmäla sig från Nyhetsbrevet. För att göra det måste Användaren klicka på den länk som tillhandahålls i det e-brev som innehåller Nyhetsbrevet eller kontakta Företaget direkt.
 4. Avanmälan från Nyhetsbrevet ska träda i kraft omedelbart och ska bekräftas med ett relevant meddelande.
 5. Företaget förbehåller sig rätt att tillfälligt upphöra med utgivningen av Nyhetsbrevet när så krävs av tekniska skäl (t.ex. underhåll, ändring eller systemreparation) och att upphöra att tillhandahålla tjänsten med Nyhetsbrev, efter att först ha skickat ett meddelande till Användare per e-post.

VIII. Klagomål

 1. När Användaren använder Tjänsterna ska denne vara skyldig att

(a) omgående underrätta Företaget om eventuell oegentlighet, fel eller avbrott avseende Webbplatsens drift och bristande kvalitet på Tjänsterna, samt
(b) efterleva gällande rätt och bestämmelserna i dessa Regler och bestämmelser, och särskilt att inte tillhandahålla enligt lag förbjudet innehåll.

 1. Användaren ska rapportera oegentlighet som rör driften av Tjänsterna till denna adress: marketing@summalinguae.pl
 2. Företaget ska via Webbplatsen medge

(a) möjlighet att få information om Webbplatsen, samt
(b) möjlighet att rapportera fel och Brister.

 1. Användaren har rätt att lämna in ett klagomål senast en månad efter den dag en Tjänst tillhandahållits på ett bristfälligt sätt. Klagomål som lämnas in efter den frists utlöpande som anges i föregående sats kommer inte att tas upp till behandling och Företaget ska omgående upplysa Användaren om detta.
 2. Klagomål kan lämnas in skriftligen eller via annan fjärrkommunikationsmetod, däribland elektroniskt, förutsatt att relevanta tekniska krav är uppfyllda.
 3. Dagen för Företagets mottagande av klagomålet ska vara den dag då klagomålet lämnas in.

IX. Företagets ansvar

 1. Företaget ska ansvara för varje avbrott i tillgång till Webbplatsen på grund av Brist som inte repareras inom 14 dagar.
 2. Företaget ska inte ansvara för avbrott i tillgång till Webbplatsen på grund av Brist eller eventuellt avbrott orsakat av felfunktion i annat IKT-system som påverkar Webbplatsen, då Företaget inte har inflytande över det senares vederbörliga funktion.
 3. Företaget ska inte ansvara för eventuell nekad åtkomst av Webbplatsen eller avbrott i åtkomsten av densamma som är en följd av underlåtelse att uppfylla maskinvarukraven avseende Användarens maskinvara.
 4. Företaget ska inte ansvara för begränsning i användning av Webbplatsen på grund av agerande av Användaren eller tredje man, då sådant agerande faller utom Företagets kontroll.

X. Personuppgifter

 1. Användare är införstådda med att deras personuppgifter behandlas av Företaget för ändamål som rör användning av Webbplatsen. Användare kan frivilligt medge att Företaget tillhandahåller honom eller henne reklammaterial, erbjudanden och annan information.
 2. Användare ska äga rätt att få åtkomst av sina personuppgifter och att få sådana rättade. I de fall som hänvisas till i artikel 23.1.4 och 5 i polsk lag om skydd för personuppgifter ska Användare äga rätt att lämna in en berättigad skriftlig begäran om att hans eller hennes personuppgifter inte längre ska behandlas, liksom att invända mot att hans eller hennes personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.
 3. Användares personuppgifter kan överföras då lokal eller central myndighet, skiljedomstol eller annan myndighet kräver sådana upplysningar i anslutning till förfarande eller verksamhet som sådant organ bedriver. Då så erfordras kan sådana uppgifter även överföras till jurist eller institution som är engagerad i att inkassera skulder till följd av obetalda fakturor.
 4. Företaget förbinder sig att respektera sekretessen för telekommunikationer, vilken gäller för:

(a) information som tillhandahålls via allmänt tillgängliga internetresurser, samt
(b) Användaruppgifter – uteslutande inom ramen för Företagets Webbplats, endast då den information som omfattas av sekretessen för telekommunikationer som regel inte röjs eller då dess röjande inte erfordras för Webbplatsens vederbörliga drift. Information som är underkastad sekretess för telekommunikationer får endast röjas i de fall som anges i tillämpliga bestämmelser.

 1. Information som omfattas av sekretessen för telekommunikationer får behandlas för ändamål som rör Webbplatsens drift, förutsatt att detta krävs för dess vederbörliga drift eller för att utöva tillsyn över dess vederbörliga drift.

XI. Avslutande bestämmelser

 1. Företaget kan återkommande tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna via Webbplatsen på grund av underhåll.
 2. Eventuell tvist som uppstår motionerar Företaget och Användaren ska hänföras till behörig domstol enligt polsk lag om förfarande i civilrättslig process.
 3. Det faktum att vissa bestämmelser i dessa Regler och bestämmelser på ett i lag stadfäst sätt anses vara ogiltiga eller inte kunna verkställas, ska inte påverka giltighet eller verkställbarhet för resterande bestämmelser i dem. Ogiltig bestämmelse eller bestämmelser ska ersättas av en bestämmelse som så långt möjligt överensstämmer med målsättningarna för den eller de ogiltiga bestämmelserna jämte dessa Regler och bestämmelser i sin helhet.
 4. Föreliggande Regler och bestämmelser ska publiceras på Webbplatsen och på begäran kostnadsfritt tillhandahållas Användare.
 5. Dessa Regler och bestämmelser träder i kraft den 8 januari 2015.
 6. Företaget förbehåller sig rätt att ändra dessa Regler och bestämmelser. Föreliggande version av Regler och bestämmelser ska tillhandahållas Användare tillsammans med det formulär som finns på Webbplatsen.

Summa Linguae Technologies använder cookies för att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur webbplatsen används. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Läs mer