Summa Linguae S.A., etablerat i Krakow på ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, ska vara personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i anslutning till driften av Webbplatsen (Uppgiftsansvarig).

 • Den Uppgiftsansvarige kan kontaktas arbetsdagar kl. 9-17 per telefon på +48 785 052 765 eller per e-post på office@summalinguae.com.
 • Den Uppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud (Personal Data Inspector, PDI). Denna befattning ska innehas av Michał Zdanowski. PDI kan kontaktas per telefon på +48 785 052 765 eller per e-post till iod@summalinguae.com.

 

1. Definitioner

Alla termer i detta dokument som skrivs med inledande versal och inte i övrigt definieras ska ha den betydelse som anges i de Regler och bestämmelser som åter finns på https://summalinguae.com/pl/polityka-prywatnosci/.

Cookies: IT-data, särskilt små textfiler, vilka sparas och lagras på enheter som Användare använder för att använda Webbplatsen.

Webbplats: Den webbplats som finns på https://summalinguae.com, via vilken Uppgiftsansvarige tillhandahåller Användare online-tjänster.

Användare: En fysisk person som använder Webbplatsen och som kan vara bunden av ett avtal avseende tillhandahållandet av tjänster i elektronisk form.

GDPR : Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Regler och bestämmelser : Regler och bestämmelser som reglerar den Uppgiftsansvariges tillhandahållande av online-tjänster via Systemet, och som återfinns på https://summalinguae.com/pl/regulamin/.

 

 1. Ändamål för och skäl till att data behandlas inom ramen för Webbplatsen
 • Den Uppgiftsansvarige ska behandla Användare av tjänsternas personuppgifter som samlas in via Webbplatsen för följande ändamål:
 • tillhandahålla Användare de online-tjänster som beskrivs närmare i Regler och bestämmelser.

Användares personuppgifter ska behandlas enligt artikel 6.1.b i GDPR – för att fullgöra det avtal i vilket Användaren är part eller för att vidta åtgärder på begäran av Användaren innan ett sådant avtal ingås;

 • hantera förfrågningar från Användare som skickas till den Uppgiftsansvarige via det kontaktformulär som finns på Webbplatsen.

Användarens personuppgifter ska behandlas enligt artikel 6.1.a i GDPR – med Användarens samtycke. Användare kan när som helst återkalla sådant samtycke.

 • Beträffande den e-postadress Användare tillhandahåller: för direkt marknadsföring av den Uppgiftsansvarige, inbegripet att tillhandahålla Användare kommersiell information som rör den Uppgiftsansvariges nya tjänster.

Användarens personuppgifter ska behandlas enligt artikel 6.1.a i GDPR – med Användarens samtycke. Användare kan när som helst återkalla sådant samtycke.

 • Klientens personuppgifter kan av den Uppgiftsansvarige behandlas i form av automatisk behandling genom profilering. Profilering ska avse varje form automatisk behandling av personuppgifter av Tjänsteleverantören, vilket inbegriper användning av personuppgifter för att bedöma vissa personliga faktorer, särskilt för att analysera eller göra prognoser om Klientens preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

2. Typer av och källor till personuppgifter som behandlas av den Uppgiftsansvarige

 • För att uppfylla alla målsättningar för databehandlingen kan den Uppgiftsansvarige behandla följande av Användares personuppgifter:
 • Förnamn och efternamn

Avseende offertformuläret

 • Telefonnummer

Avseende offertformuläret och kontaktformuläret, förutsatt att Användaren har lämnat sitt samtycke till kontakter per telefon till den Uppgiftsansvarige.

 • E-postadress

Avseende offertformuläret och kontaktformuläret.

 • Övriga personuppgifter som Användare gör tillgängliga för den Uppgiftsansvarige i dokument som tillhandahålls för offert eller som omfattas av den Meddelande-ruta som finns i offertformuläret och i kontaktformuläret.
  • Ovanstående personuppgifter ska tillhandahållas frivilligt, men de kan erfordras för att med den Uppgiftsansvarige ingå ett avtal om tillhandahållande av tjänster i elektronisk form och för att fullgöra detta avtal. E-postadressen ska även krävas för att den Uppgiftsansvarige ska kunna tillhandahålla Användare kommersiell information.
  • Den Uppgiftsansvarige ska specificera och märka ut vilka personuppgifter som erfordras för ovanstående ändamål.

 

3. Användares rättigheter avseende behandling av personuppgifter

Användare ska ha de olika rättigheter som anges nedan i anslutning till den Uppgiftsansvariges behandling av Användares personuppgifter.

 • Användare ska ha rätt att upplysas om på vilket sätt den Uppgiftsansvarige använder Användares personuppgifter och ha rätt att få tillgång till dessa uppgifter.
 • Användare ska ha rätt att begära att få sina personuppgifter rättade, raderade eller att behandlingen av dem begränsas.
 • Användare ska ha rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter behandlas.
 • Beträffande uppgifter som den Uppgiftsansvarige tillhandahålls automatiskt: Användare ska ha rätt att få sådana uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt.
 • I den mån Användares uppgifter behandlas med Användares samtycke ska Användare, särskilt avseende den Uppgiftsansvariges direktmarknadsföringsändamål, äga rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta ska påverka lagligheten för den databehandling som gjorts före dagen för återkallandet.
 • Användare ska äga rätt att invända mot varje beslut som fattas på grundval av automatisk behandling av hans eller hennes personuppgifter, inbegripet profilering.
 • Användare ska äga rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet, dvs. enligt artikel 34.2 i polsk lag om skydd för personuppgifter av den 10 maj 2018, Direktören för den polska byrån för personuppgiftsskydd.

 

4. Uppgiftsmottagare

Nedan anges vilka mottagare och kategorier av mottagare som är behöriga att få tillgång till de av Användares personuppgifter som behandlas av den Uppgiftsansvarige.

 • På grund av att den Uppgiftsansvarige använder sig av datavärdtjänster, kan Användares personuppgifter överföras till en entitet som tillhandahåller den Uppgiftsansvarige dessa tjänster.
 • Användares personuppgifter, inklusive dennes förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer, kan överföras till tredje man som tillhandahåller den Uppgiftsansvarige marknadsföringstjänster.
 • Användares personuppgifter kan överföras till de bland den Uppgiftsansvarige personal som har relevant behörighet för att behandla personuppgifter, liksom till entiteter som tillhandahåller den Uppgiftsansvarige tjänster enligt civilrättsliga avtal.
 • Den Uppgiftsansvarige kan, inom de ramar som fastställs i lag, överföra Användares personuppgifter till behörig offentlig myndighet.

 

5. Hur länge lagras uppgifterna?

 • Användares personuppgifter som behandlas för ändamålet att tillhandahålla Användare offerttjänster ska lagras i två år och ska därefter raderas.
 • Användares personuppgifter som behandlas för ändamålet att Användaren fyller i kontaktformuläret ska lagras i två år och ska därefter raderas.
 • Oavsett bestämmelserna i första och andra stycket ovan kan den Uppgiftsansvarige fortsätta behandla Användares uppgifter avseende dennes e-postadress, förutsatt att Användaren lämnat sitt samtycke till behandling av Användares uppgifter för den Uppgiftsansvariges egna marknadsföringsändamål.
 • Uppgifter som behandlas för den Uppgiftsansvariges egna marknadsföringsändamål ska lagras tills Användaren återkallar sitt samtycke till behandling.

6. Insamling av anonyma uppgifter

 • Endast tekniska uppgifter, som typ av webbläsare, operativsystem, antal och datum för Användares besök på Webbplatsen och historik över dennes aktivitet på denna (driftdata), ska automatiskt sparas i anslutning till att Webbplatsen används.
 • Vissa delar av Webbplatsen kan använda cookies, dvs. textfiler som lagras på Användarens enhet för att vid behov identifiera denna, för att möjliggöra användning av vissa funktioner på Webbplatsen. Ovan nämnda filer får endast användas för statistikändamål som rör Webbplatsens drift:
 • fastställa Användares preferenser för att på hans eller hennes enhet visa särskilt anpassad utrustning som finns på reklamnätverk, särskilt Google.
  • Cookies-filer ska användas på Webbplatsen med Användarens samtycke. Användaren kan lämna sitt samtycke på grundval av inställningar av den programvara han eller hon använder för att få åtkomst av Webbplatsen, t.ex. genom att använda inställningarna för den webbläsare han eller hon använder.
  • Användaren kan vägra att lämna sitt samtycke eller när som helst återkalla det, genom att ändra relevanta inställningar för den programvara han eller hon använder för att få åtkomst av Webbplatsen. I många fall medger den programvara som gör det möjligt att använda Webbplatsen (webbläsare) som standard att cookie-filer används av och lagras på användares av Webbplatsen enheter.
  • Användare bör kontrollera inställningarna för den programvara han eller hon använder och vid behov ändra dessa. Inställningarna för sådan programvara kan särskilt ändras för att förhindra automatisk hantering av cookie-filer.
  • Om Användare lämnar sitt samtycke till att de inställningar för programvaran som han eller hon hanterar må hantera cookie-filer, innebär det att han eller hon lämnar sitt samtycke till att Webbplatsen använder cookie-filer i den betydelse detta har enligt artikel 173.2 i polsk lag av den 16 juli 2004 om telekommunikationer.